LEVERINGSVOORWAARDEN RELATIEGESCHENKEN

Prijzen: Al onze prijzen zijn exclusief BTW, muv sportprijzen. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. Offertes en aanbiedingen van relatiegeschenken zijn vrijblijvend.

Levering: Orders met een goederenwaarde onder EURO 500,00 worden belast met EURO 7,50 verzendkosten. Leveringen met een goederenwaarde vanaf EURO 500,00 worden franco verzonden. Wij behouden ons het recht voor bij drukorders of speciale aanmaak 10% meer of minder te leveren en te factureren, daar bij de druk-en/of productie uitval kan ontstaan, de juiste aantallen worden berekend. Wij behouden ons het recht op kleine materiaal- en modelwijzigingen.

Levertijd: Levertijden worden zo mogelijk aangehouden maar zijn vrijblijvend. Overschrijding of niet levering zal nimmer recht geven op enige schadevergoeding.

Betaling: Binnen 8 dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om vooruitbetaling te vragen. Bij overschrijding van onze betalingstermijn brengen wij een toeslag kredietbeperking van 2% in rekening. Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige betalingen van de koper te verlangen vr (verdere) uitvoering van de overeenkomst. Tevens behouden wij ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen betaling contant bij aflevering te verlangen. Leveringen buiten Nederland geschieden uitsluitend na vooruitbetaling van de goederen.  

Eigendomsvoorbehoud: Goederen blijven eigendom van Peter Ummels Reklame tot dat betaling is geschied.

Aansprakelijkheid: Peter Ummels Reklame is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Peter Ummels Reklame.

Kwaliteits claims: In te dienen binnen 8 dagen na ontvangst goederen.

Bedrukking: Na ontvangst van een goedgekeurde proefmail zijn wij nimmer aansprakelijk voor fouten in tekst en/of logo.

Annulering: Bestellingen kunnen binnen 24uur geannuleerd worden, hierbij worden onkosten gemaakt door verkoper in rekening gebracht. Na goedkeuring proefmail zijn wijzigingen en annulering niet meer mogelijk. Indien een herhalingsorder wordt geplaatst is annulering eveneens niet meer mogelijk.

Loondruk: Loondruk geschied ten alle tijde voor eigen risico van de koper.

Monsters: Monsters worden tegen de prijs zoals vermeld bij het artikel berekend, alsook de verzendkosten.

Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Lelystad onder nummer 14064379

 

HOME